Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van 3Dandprint zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.
 2. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die via de 3Dandprint webshop met 3Dandprint een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 3. Onder Producten worden alle 3Dandprint artikelen verstaan, die 3Dandprint in het verkoopassortiment van haar webshop heeft opgenomen.
 4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen 3Dandprint en klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 6. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien 3Dandprint daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 7. Indien ook klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij 3Dandprint hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 8. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 3Dandprint worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 3Dandprint ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 9. Voor zover deze Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen van 3Dandprint zijn vrijblijvend en 3Dandprint behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van klant door 3Dandprint. 3Dandprint is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 3Dandprint dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 3Dandprint.
 3. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt.
 4. De verzend- en handlingskosten van bestellingen tot € 20,00 (inclusief BTW) bedragen voor leveringen binnen Nederland € 3,99. Bestellingen vanaf € 20,00 met een bestemming binnen Nederland en België worden gratis bezorgd.
Artikel 4. Levering
 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. 3Dandprint streeft er naar om bestellingen binnen 48 uur te leveren (uitgezonderd in het weekend). De op de website vermelde voorraadindicatie is slechts indicatief en geldt niet als fatale termijnen.
 2. Leveringen vinden alleen plaats in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Eventuele bestellingen met een andere bestemming kunnen wij op dit moment helaas nog niet beleveren.
 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Leveringen vinden plaats op het door de klant in zijn bestelling opgegeven adres, tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op klant.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van geleverde producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op klant over indien klant al het geen klant op grond van enige overeenkomst aan 3Dandprint verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 2. Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 6. Bedenktermijn en herroepingsrecht
 1. Klant is verplicht de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde producten aan de koopovereenkomst beantwoorden. Indien producten hier onverhoopt niet aan voldoen, dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te melden.
 2. Voor transacties met consumentkopers, die via een webshop tot stand zijn gekomen, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. Dit kan binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
 3. Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.2. gebruik heeft gemaakt, zal 3Dandprint ervoor zorgdragen dat een eventueel vooruitbetaald aankoopbedrag minus een bijdrage in de verzendkosten binnen dertig (30) dagen na de herroeping aan klant wordt terugbetaald.
Artikel 7. Garantie
 1. De garantie op de producten is gelijk aan de door de producent geboden garantie.
 2. U claimt uw garantie door een mail te sturen naar info@3dandprint.eu met vermelding van uw klantnummer, factuurnummer en omschrijving van het probleem. Of u belt naar 020-2614883 en heeft voornoemde gegevens binnen handbereik.
 3. De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. De garantie is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het product.
Artikel 8. Communicatie
 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en 3Dandprint, dan wel tussen 3Dandprint en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en 3Dandprint, is 3Dandprint niet aansprakelijk.  Tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 3Dandprint.
Artikel 9. Overmacht
 1. In geval van overmacht heeft 3Dandprint, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat 3Dandprint gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 3Dandprint onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 3. Als de overeenkomst door 3Dandprint reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de klant de verkoopprijs van de geleverde producten voldoen.
Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 1. Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van 3Dandprint geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Het is de klant niet toegestaan de geleverde producten te kopiëren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.
 3. 3Dandprint garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 11. Privacy statement
 1. 3Dandprint zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.
 2. Het privacybeleid van 3Dandprint voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.